Τετάρτη 22.05.2024

«Τροποποιήσεις Τροπολογίας σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Στη τροπολογία 113/29 22.3.2024 που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 113/29 22.3.2024 Τροπολογίας σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία»


Αιτιολογική Έκθεση

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένως προτείνει την κατάργηση ή τουλάχιστον την επ’ αόριστο αναστολή του πλαισίου χορήγησης άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (Golden Visa) μέχρι να ισορροπήσουν οι τιμές ακινήτων ειδικά στις περιοχές που οι πολίτες αντιμετωπίζουν οξεία προβλήματα στέγασης. Η Κυβέρνηση έως σήμερα απέρριπτε την άποψη της Παράταξης μας. Ωστόσο με την τροπολογία 113/29 22.3.2024 επιφέρει ορισμένες έστω και εμβαλωματικές διορθώσεις στο πλαίσιο χορήγησης της ανωτέρω άδειας διαμονής, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο και αυτές οι διορθώσεις χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογές για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Για αυτό με το άρθρο 1 της παρούσας διορθώνονται οι υπαγόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη χωρική περιφέρεια των οποίων η ελάχιστη αξία για την απόκτηση άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία καθορίζεται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ. Συγκεκριμένα, ενώ η Κυβέρνηση ορίζει ένα εξαιρετικά περιορισμένο και αποσπασματικό πεδίο εφαρμογής στο νησιωτικό χώρο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο «τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και για τα νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πάνω από 3.100 κατοίκους», με την παρούσα προτείνεται η αναγκαία διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης σε όλους τους νησιωτικούς Δήμους της Χώρας, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Η εν λόγω διόρθωση καθίσταται επιβεβλημένη, λαμβανομένης υπόψη της συνταγματικά προβλεπόμενης ρήτρας νησιωτικότητας, δεδομένης άλλωστε της ευρείας και πολύπλευρης έκτασης των στεγαστικών ζητημάτων στους νησιωτικούς Δήμους.

Περαιτέρω με το άρθρο 2 της παρούσας, στην προβλεπόμενη απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων που αποκτώνται κατά πλήρη κυριότητα και νομή από πολίτες τρίτων χωρών για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής επενδυτή, προστίθεται και η απαγόρευση υπεκμίσθωσης των ακινήτων αυτών ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα καταστρατήγησης της σχετικής ρύθμισης. Επίσης ρυθμίζεται το καθεστώς των αδειών διαμονής που έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί σε επενδυτές ακινήτων και, σε περίπτωση που αυτά εκμισθώνονται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, χορηγείται προθεσμία προκειμένου τα ακίνητα αυτά να χρησιμοποιηθούν ως κατοικία ή να διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση.

Επιπλέον το μεταβατικό στάδιο έως τη 30ή Σεπτεμβρίου 2024 κρίνεται πολύ μακρινό και πιθανότατα να οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών των ακινήτων στις περιοχές που υπάγονται μετά από αυτήν την ημερομηνία στο νέο υψηλότερη ελάχιστη αξία επένδυσης για απόκτηση άδειας παραμονής, ακυρώνοντας εν πολλοίς τον σκοπό της διάταξης. Για να αποτραπεί αυτό το σενάριο προτείνεται, με το άρθρο 2 της παρούσας, ως προθεσμία υπαγωγής στο υφιστάμενο καθεστώς η 30ή Απριλίου 2024.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στη τροπολογία 113/29 22.3.2024 που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις»

Άρθρο 1

Διεύρυνση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους η ελάχιστη αξία, για την απόκτηση άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, καθορίζεται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α’ 81) όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της τροπολογίας 113/29 22.3.2024, η φράση «τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και για τα νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πάνω από 3.100 κατοίκους», αντικαθίσταται από τη φράση «και για τους νησιωτικούς Δήμους της Χώρας».

Άρθρο 2

Απαγόρευση υπεκμίσθωσης ακινήτων που αποκτώνται κατά πλήρη κυριότητα και νομή από πολίτες τρίτων χωρών για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

Στο τέλος της πρώτης περιόδου της παραγράφου 7Α του άρθρου 100 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α’ 81), όπως αυτή προστίθεται με την παράγραφο 1 της τροπολογίας 113/29 22.3.2024, προστίθεται η φράση «καθώς και να υπεκμισθώνονται».

Άρθρο 3

Ρύθμιση σχετικά με άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί ως τη θέση σε ισχύ του νόμου

Στο τέλος της παραγράφου 3 της τροπολογίας 113/29 22.3.2024, προστίθεται η φράση «Σε περίπτωση που τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί κατά πλήρη κυριότητα και νομή για την χορήγηση της άδειας διαμονής της συγκεκριμένης παραγράφου διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, χορηγείται προθεσμία 5 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες ή να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω διάταξη ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια διαμονής».

Άρθρο 4

Διόρθωση μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του ισχύοντος καθεστώτος επένδυσης σε ακίνητη περιουσία για την απόκτηση άδειας διαμονής

Στην παράγραφο 4 της τροπολογίας 113/29 22.3.2024 η φράση «30ή Σεπτεμβρίου 2024» αντικαθίσταται από τη φράση «30ή Απριλίου 2024».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Λιακούλη Ευαγγελία

Πάνας Απόστολος

Κατρίνης Μιχάλης

Μάντζος Δημήτριος

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Γρηγοράκου Παναγιώτα (Νάγια)

Δουδωνής Παναγιώτης

Καζάνη Αικατερίνη

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Μπαράν Μπουρχάν

Μπιάγκης Δημήτριος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Τσίμαρης Ιωάννης

Χνάρης Εμμανουήλ

Χρηστίδης Παύλος

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ