Κυριακή 13.06.2021

Συγχαρητήρια Πρωθυπουργού στον Υπουργό Ν. Μηταράκη και στην ηγεσία του Υπουργείου

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τις προτεραιότητες της Ελλάδας αναφορικά με τη μεταναστευτική πολιτική

Στην πο­λι­τι­κή των έξι ση­μεί­ων, όπως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ση­μεί­ω­σε, εστί­α­σε ο Πρω­θυ­πουρ­γός Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης στην πα­ρέμ­βα­σή του κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στο Υπουρ­γείο Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου. «Πι­στεύω ότι η πο­λι­τι­κή αυτή κι­νεί­ται ακρι­βώς στο ση­μείο που τέ­μνε­ται η εθνι­κή κυ­ριαρ­χία και η διε­θνής νο­μι­μό­τη­τα με τον αν­θρω­πι­σμό και με τα δι­καιώ­μα­τα των προ­σφύ­γων», ανέ­φε­ρε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης.

Στη σύ­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε υπό τον Πρω­θυ­πουρ­γό Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη συμ­με­τεί­χαν ο Υπουρ­γός Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότης Μη­τα­ρά­κης, η Υφυ­πουρ­γός Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, αρ­μό­δια για την Έντα­ξη, Σοφία Βούλ­τε­ψη,ο Υφυ­πουρ­γός παρα τω Πρω­θυ­πουρ­γώ, αρ­μό­διος για τον συ­ντο­νι­σμό του Κυ­βερ­νη­τι­κού Έργου, Άκης Σκέρ­τσος, ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Με­τα­να­στευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής, Πά­τρο­κλος Γε­ωρ­γιά­δης, ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Αι­τού­ντων Άσυλο, Μάνος Λο­γο­θέ­της, η Ει­δι­κή Γραμ­μα­τέ­ας Προ­στα­σί­ας Ασυ­νό­δευ­των Ανη­λί­κων, Ει­ρή­νη Αγα­πη­δά­κη, ο Ει­δι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Συ­ντο­νι­σμού Εμπλε­κό­με­νων Φο­ρέ­ων, Ευάγ­γε­λος Κων­στα­ντί­νου καθώς και η Υπη­ρε­σια­κή Γραμ­μα­τέ­ας του Υπουρ­γεί­ου Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Φω­τει­νή Κου­λού­ρη.
Ανα­λύ­ο­ντας την πο­λι­τι­κή των έξι ση­μεί­ων, ο Πρω­θυ­πουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε συ­γκε­κρι­μέ­να στα εξής: «Προ­στα­σία των συ­νό­ρων σε στε­ριά και θά­λασ­σα, γιατί όπως έχου­με πει πολ­λές φορές η θά­λασ­σα έχει σύ­νο­ρα, άμε­σος δια­χω­ρι­σμός προ­σφύ­γων και οι­κο­νο­μι­κών με­τα­να­στών, επι­στρο­φή αυτών που δεν δι­καιού­νται διε­θνή προ­στα­σία, κλει­στές και ελεγ­χό­με­νες δομές, δια­φά­νεια στις Μη Κυ­βερ­νη­τι­κές Ορ­γα­νώ­σεις οι οποί­ες εμπλέ­κο­νται στη δια­χεί­ρι­ση του προ­σφυ­γι­κού – με­τα­να­στευ­τι­κού ζη­τή­μα­τος, δι­καιο­σύ­νη στις πα­ρο­χές προς όσους πα­ρα­μέ­νουν στη χώρα αλλά και μία συ­γκρο­τη­μέ­νη πο­λι­τι­κή έντα­ξης για όσους έχουν απο­κτή­σει δι­καί­ω­μα πα­ρα­μο­νής στη χώρα μας καθώς έχουν γίνει δε­κτές οι αι­τή­σεις ασύ­λου τους». Πρό­σθε­σε δε πως «είναι πάντα εύ­κο­λα τα απλοϊ­κά συν­θή­μα­τα και οι αό­ρι­στες κα­ταγ­γε­λί­ες, αλλά πολύ δύ­σκο­λη η αντι­με­τώ­πι­ση ενός τόσο σύν­θε­του προ­βλή­μα­τος επί του πε­δί­ου».
Ο Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης ανα­φέρ­θη­κε, επί­σης, στη μεί­ω­ση των με­τα­να­στευ­τι­κών ροών: «Από τις 72.000 που ήταν το 2019 μειώ­θη­καν σε πε­ρί­που 15.000 το 2020 και έχουν πε­ριο­ρι­στεί στις μόλις 2.500 το πρώτο τε­τρά­μη­νο του 2021. Μία εντυ­πω­σια­κή μεί­ω­ση η οποία νο­μί­ζω ότι έχει γίνει και από­λυ­τα αντι­λη­πτή, πρω­τί­στως στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αι­γαί­ου, τα οποία έχουν δια­χρο­νι­κά υπο­στεί και τις συ­νέ­πειες του με­τα­να­στευ­τι­κού – προ­σφυ­γι­κού προ­βλή­μα­τος».
Στά­θη­κε δε σε μία πτυχή της πο­λι­τι­κής μας, όπως τό­νι­σε, που έχει έναν πολύ ση­μα­ντι­κό αν­θρω­πι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα. «Εί­χα­με ανα­λά­βει τη δέ­σμευ­ση να ασχο­λη­θού­με ει­δι­κά με το ζή­τη­μα των ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων. Εξού και συ­ζη­τή­σα­με την ει­δι­κή γραμ­μα­τεία της οποί­ας προ­ΐ­στα­ται η κυρία Αγα­πη­δά­κη και εκεί πι­στεύω ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα είναι εντυ­πω­σια­κά όχι μόνο ως προς τη μεί­ω­ση των ασυ­νό­δευ­των παι­διών που φι­λο­ξε­νού­νται στην πα­τρί­δα μας αλλά κυ­ρί­ως ως προς τις συν­θή­κες στις οποί­ες αυτά φι­λο­ξε­νού­νται. Δεν υπάρ­χουν πια απρο­στά­τευ­τα παι­διά τα οποία να στοι­βά­ζο­νται σε ζού­γκλες τύπου Μό­ριας στα νησιά μας, όλα τα ανή­λι­κα φι­λο­ξε­νού­νται σή­με­ρα σε ξε­νώ­νες και βέ­βαια έχει κα­ταρ­γη­θεί και με νο­μο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση το μέτρο της προ­στα­τευ­τι­κής φύ­λα­ξης που δυ­στυ­χώς κρα­τού­σε ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα στα αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα. Ο εθνι­κός μη­χα­νι­σμός επεί­γου­σας αντα­πό­κρι­σης τους προ­σφέ­ρει σή­με­ρα άμεση βο­ή­θεια και φι­λο­ξε­νία».
Ο Υπουρ­γός Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότης Μη­τα­ρά­κης, με­τα­ξύ άλλων, ση­μεί­ω­σε: «Κα­τα­φέ­ρα­με δύο ση­μα­ντι­κούς στό­χους. Πρώ­τον, την ου­σια­στι­κή μεί­ω­ση των με­τα­να­στευ­τι­κών ροών, να μην είναι η χώρα μας πύλη ει­σό­δου για τα κυ­κλώ­μα­τα των λα­θρο­δια­κι­νη­τών. Εφαρ­μό­ζο­ντας μία στρα­τη­γι­κή έξι ση­μεί­ων κα­τα­φέ­ρα­με να μειώ­σου­με το 2020 τις ροές κατά 80% και το πρώτο τε­τρά­μη­νο του 2021 κατά 73%. Ο δεύ­τε­ρος στό­χος μας είναι ο δρα­στι­κός πε­ριο­ρι­σμός των επι­πτώ­σε­ων της με­τα­να­στευ­τι­κής κρί­σης στις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες, ει­δι­κά στην ακρι­τι­κή Ελ­λά­δα και τα πένε νησιά του Ανα­το­λι­κού Αι­γαί­ου, που σή­κω­σαν τα προη­γού­με­να χρό­νια το βάρος της κρί­σης για όλη την ΕΕ. Προ­χω­ρή­σα­με σ’ ένα πρό­γραμ­μα αντα­πο­δο­τι­κών προς τους Δή­μους. Προ­χω­ρή­σα­με στην μεί­ω­ση των δομών στη χώρα μας. Από 121 που λει­τουρ­γού­σαν το 2020, σή­με­ρα λει­τουρ­γούν 37. Μία μεί­ω­ση 70%».
Ο Πρω­θυ­πουρ­γός επι­σκέ­φθη­κε τους χώ­ρους των νέων εγκα­τα­στά­σε­ων του Υπουρ­γεί­ου Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, πα­ρα­κο­λού­θη­σε τη δια­δι­κα­σία που ακο­λου­θεί­ται στο Τμήμα Αδειών Δια­μο­νής επεν­δυ­τών τρί­των χωρών ενώ είχε την ευ­και­ρία να συ­νο­μι­λή­σει με τους ερ­γα­ζό­με­νους ευ­χα­ρι­στώ­ντας τους για τις καλές υπη­ρε­σί­ες που προ­σφέ­ρουν.
Ανα­λυ­τι­κά ο Πρω­θυ­πουρ­γός ση­μεί­ω­σε κατά την πα­ρέμ­βα­σή του:
 
«Κυ­ρί­ες και κύ­ριοι, με πολύ με­γά­λη χαρά επι­σκέ­πτο­μαι σή­με­ρα το Υπουρ­γείο Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, είναι η πρώτη μου επί­σκε­ψη στο χώρο αυτό. Έχω μεί­νει εντυ­πω­σια­σμέ­νος από την ποιό­τη­τα των υπο­δο­μών. Και για ακόμα μία φορά αιφ­νι­δια­σμέ­νος από το γε­γο­νός ότι δη­μό­σια πε­ριου­σία πα­ρέ­με­νε ανα­ξιο­ποί­η­τη για με­γά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα μέ­χρις ότου απο­φα­σί­σου­με να συ­γκε­ντρώ­σου­με τις υπη­ρε­σί­ες του Υπουρ­γεί­ου σε αυτόν τον χώρο και να αξιο­ποι­ή­σου­με με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρόπο μία πραγ­μα­τι­κά εντυ­πω­σια­κή κρα­τι­κή υπο­δο­μή.
Ήθελα σή­με­ρα να βρεθώ μαζί σας για να συ­ζη­τή­σου­με τις προ­τε­ραιό­τη­τες της με­τα­να­στευ­τι­κής πο­λι­τι­κής αλλά και για να σας συγ­χα­ρώ ει­λι­κρι­νά για το έργο το οποίο έχετε επι­τε­λέ­σει όλους αυ­τούς τους μήνες από τότε που επα­να­συ­στή­θη­κε το Υπουρ­γείο. Είναι ένα σπου­δαίο έργο. Ένα έργο το οποίο έχει φέρει, όπως είπε και ο Υπουρ­γός, με­τρή­σι­μα απο­τε­λέ­σμα­τα.
 
Κα­ταρ­χάς ως προς την μεί­ω­ση των με­τα­να­στευ­τι­κών ροών. Από τις 72.000 που ήταν το 2019 μειώ­θη­καν σε πε­ρί­που 15.000 το 2020 και έχουν πε­ριο­ρι­στεί στις μόλις 2.500 το πρώτο τε­τρά­μη­νο του 2021. Μία εντυ­πω­σια­κή μεί­ω­ση η οποία νο­μί­ζω ότι έχει γίνει και από­λυ­τα αντι­λη­πτή, πρω­τί­στως στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αι­γαί­ου, τα οποία έχουν δια­χρο­νι­κά υπο­στεί και τις συ­νέ­πειες του με­τα­να­στευ­τι­κού – προ­σφυ­γι­κού προ­βλή­μα­τος.
Το δεύ­τε­ρο το οποίο θέλω να το­νί­σω, ανα­φέρ­θη­κε σε αυτό ο Υπουρ­γός, είναι το γε­γο­νός ότι έχουν μειω­θεί ση­μα­ντι­κά οι χώροι φι­λο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών σε ολό­κλη­ρη τη χώρα. Από τους 121 στους 37 τώρα. Έτσι δεν είναι; Τριά­ντα επτά, ενώ έχει μειω­θεί και ο αριθ­μός προ­φα­νώς των προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών που φι­λο­ξε­νού­νται σε αυτές τις δομές. Κατά σχε­δόν 50%. Έχο­ντας ταυ­τό­χρο­να επι­τα­χύ­νει ση­μα­ντι­κά και τη δια­δι­κα­σία χο­ρή­γη­σης ασύ­λου.
Και βέ­βαια θέλω να σταθώ ει­δι­κά σε μία πτυχή της πο­λι­τι­κής μας που έχει έναν πολύ ση­μα­ντι­κό αν­θρω­πι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα. Εί­χα­με ανα­λά­βει τη δέ­σμευ­ση να ασχο­λη­θού­με ει­δι­κά με το ζή­τη­μα των ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων. Εξού και συ­ζη­τή­σα­με την ει­δι­κή γραμ­μα­τεία της οποί­ας προ­ΐ­στα­ται η κυρία Αγα­πη­δά­κη και εκεί πι­στεύω ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα είναι εντυ­πω­σια­κά όχι μόνο ως προς τη μεί­ω­ση των ασυ­νό­δευ­των παι­διών που φι­λο­ξε­νού­νται στην πα­τρί­δα μας αλλά κυ­ρί­ως ως προς τις συν­θή­κες στις οποί­ες αυτά φι­λο­ξε­νού­νται.
Δεν υπάρ­χουν πια απρο­στά­τευ­τα παι­διά τα οποία να στοι­βά­ζο­νται σε ζού­γκλες τύπου Μό­ριας στα νησιά μας, όλα τα ανή­λι­κα φι­λο­ξε­νού­νται σή­με­ρα σε ξε­νώ­νες και βέ­βαια έχει κα­ταρ­γη­θεί και με νο­μο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση το μέτρο της προ­στα­τευ­τι­κής φύ­λα­ξης που δυ­στυ­χώς κρα­τού­σε ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα στα αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα. Ο εθνι­κός μη­χα­νι­σμός επεί­γου­σας αντα­πό­κρι­σης τους προ­σφέ­ρει σή­με­ρα άμεση βο­ή­θεια και φι­λο­ξε­νία. Και για να το πω δια­φο­ρε­τι­κά, τα χα­μό­γε­λα των παι­διών λίγο πριν πε­τά­ξουν και ξα­να­βρούν τους δι­κούς τους στην Ευ­ρώ­πη, δεν έφε­ραν μόνο τα συγ­χα­ρη­τή­ρια της Κο­μι­σιόν στο Υπουρ­γείο, στην ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, οι πτή­σεις αυτές πι­στεύω φέρ­νουν και τα δικά μας χα­μό­γε­λα καθώς ήμα­σταν συ­νε­πείς σε μία δέ­σμευ­ση την οποία ανα­λά­βα­με απέ­να­ντι στους πιο ευά­λω­τους και σε αυτές τις υψη­λές απαι­τή­σεις που εί­χα­με θέσει πι­στεύω ότι αντα­πο­κρι­θή­κα­με με από­λυ­τη επάρ­κεια.
Από την πρώτη στιγ­μή με τον Υπουρ­γό εί­χα­με συμ­φω­νή­σει σε μία πο­λι­τι­κή έξι ση­μεί­ων. Προ­στα­σία των συ­νό­ρων σε στε­ριά και θά­λασ­σα, γιατί όπως έχου­με πει πολ­λές φορές η θά­λασ­σα έχει σύ­νο­ρα, άμε­σος δια­χω­ρι­σμός προ­σφύ­γων και οι­κο­νο­μι­κών με­τα­να­στών, επι­στρο­φή αυτών που δεν δι­καιού­νται διε­θνή προ­στα­σία, κλει­στές και ελεγ­χό­με­νες δομές, δια­φά­νεια στις μη κυ­βερ­νη­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις οι οποί­ες εμπλέ­κο­νται στη δια­χεί­ρι­ση του προ­σφυ­γι­κού – με­τα­να­στευ­τι­κού ζη­τή­μα­τος, δι­καιο­σύ­νη στις πα­ρο­χές προς όσους πα­ρα­μέ­νουν στη χώρα αλλά και μία συ­γκρο­τη­μέ­νη πο­λι­τι­κή έντα­ξης για όσους έχουν απο­κτή­σει δι­καί­ω­μα πα­ρα­μο­νής στη χώρα μας καθώς έχουν γίνει δε­κτές οι αι­τή­σεις ασύ­λου τους.
Και πι­στεύω ότι η πο­λι­τι­κή αυτή κι­νεί­ται ακρι­βώς στο ση­μείο που τέ­μνε­ται η εθνι­κή κυ­ριαρ­χία και η διε­θνής νο­μι­μό­τη­τα με τον αν­θρω­πι­σμό και με τα δι­καιώ­μα­τα των προ­σφύ­γων. Είναι πάντα εύ­κο­λα τα απλοϊ­κά συν­θή­μα­τα και οι αό­ρι­στες κα­ταγ­γε­λί­ες αλλά πολύ δύ­σκο­λη η αντι­με­τώ­πι­ση ενός τόσο σύν­θε­του προ­βλή­μα­τος επί του πε­δί­ου.
Άλ­λω­στε αυτό δια­πι­στώ­νουν και όλες οι εκ­θέ­σεις της Frontex η οποία επι­χει­ρεί δίπλα στους Έλ­λη­νες στα ανα­το­λι­κά σύ­νο­ρα της Ευ­ρώ­πης, άλλο λοι­πόν οι εντυ­πώ­σεις και τα λόγια και άλλο η ουσία και οι πρά­ξεις για το με­τα­να­στευ­τι­κό. Πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο όταν απο­δε­δειγ­μέ­να πια σε αυτό το μέ­τω­πο δρουν ορ­γα­νω­μέ­νες συμ­μο­ρί­ες δια­κι­νη­τών, κυ­κλώ­μα­τα που δυ­στυ­χώς συχνά κα­λύ­πτο­νται από κά­ποιες μη κυ­βερ­νη­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις ύπο­πτης προ­έ­λευ­σης.
Και βε­βαί­ως όταν η Τουρ­κία επι­μέ­νει να μην τηρεί τις δε­σμεύ­σεις της ένα­ντι της Ευ­ρώ­πης θα μπο­ρού­σε όμως έστω και τώρα να δεί­ξει ότι εν­νο­εί όσα λέει με πρώτο βήμα να δε­χτεί επι­τέ­λους τους 1450 αν­θρώ­πους για τους οποί­ους έχει τε­λε­σί­δι­κα κρι­θεί πως δεν δι­καιού­νται άσυλο και πρέ­πει να επι­στρέ­ψουν από εκεί όπου έφυ­γαν.
Επί­σης με τον Υπουρ­γό έχου­με συ­ζη­τή­σει πολύ την πο­λι­τι­κή της Ελ­λά­δας και την συμ­με­το­χή μας στον ευ­ρω­παϊ­κό διά­λο­γο για το νέο Ευ­ρω­παϊ­κό Σύμ­φω­νο Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου και μά­λι­στα θέλω να συγ­χα­ρώ την ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου για το γε­γο­νός ότι έχει δια­μορ­φω­θεί ένα κοινό μέ­τω­πο των χωρών που βρί­σκο­νται στα εξω­τε­ρι­κά σύ­νο­ρα της Ευ­ρώ­πης και δια­τυ­πώ­νουν με έντα­ση -πι­στεύω και με πει­θώ- το επι­χεί­ρη­μα ότι δεν μπο­ρού­με μόνοι μας να ση­κώ­νου­με το βάρος μιας πρό­κλη­σης που αφορά ολό­κλη­ρη την Ευ­ρώ­πη. Για αυτό και οι προ­σπά­θειές μας επι­κε­ντρώ­νο­νται στον δί­καιο επι­με­ρι­σμό των ευ­θυ­νών σε όλους και ασφα­λώς στην επι­και­ρο­ποί­η­ση και των δια­δι­κα­σιών ασύ­λου που απαι­τεί η προ­σαρ­μο­γή στα νέα δε­δο­μέ­να.
Ήδη είναι πολύ ση­μα­ντι­κό να το­νί­σου­με ότι στα πέντε νησιά του ανα­το­λι­κού Αι­γαί­ου μετά από επί­πο­νες προ­σπά­θειες ιδρύ­ο­νται πιά, δη­μιουρ­γού­νται, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, νέες εγκα­τα­στά­σεις με πολύ σύγ­χρο­νες προ­δια­γρα­φές, στην Κω επε­κτεί­νε­ται η υφι­στά­με­νη εγκα­τά­στα­ση με τις ίδιες προ­βλέ­ψεις, είναι ένα πρό­γραμ­μα το οποίο χρη­μα­το­δο­τεί­ται από την Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και χαί­ρο­μαι που από ό,τι αντι­λαμ­βά­νο­μαι έχου­με και θε­τι­κές εξε­λί­ξεις και ως προς το και­νούρ­γιο κέ­ντρο υπο­δο­χής της Λέ­σβου. Είναι μία έμπρα­κτη ανα­γνώ­ρι­ση του ρόλου της Ελ­λά­δας αλλά πι­στεύω ότι είναι και ένα έμπρα­κτο δείγ­μα της εμπι­στο­σύ­νης που υπάρ­χει ακρι­βώς λόγω της προ­ό­δου που η χώρα μας έχει επι­δεί­ξει σε αυτόν τον τομέα.
Και βέ­βαια κλεί­νο­ντας θέλω να σταθώ ιδιαί­τε­ρα στη νέα εθνι­κή στρα­τη­γι­κή έντα­ξης, αγα­πη­τή Σοφία (Βούλ­τε­ψη), όσων θα πα­ρα­μεί­νουν, ένα σχέ­διο που πε­ρι­λαμ­βά­νει προ­σαρ­μο­γή, ελ­λη­νο­μά­θεια, ευ­ρω­παϊ­κό τρόπο ζωής, αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα. Νο­μί­ζω ότι είναι δείγ­μα­τα τα οποία θα βελ­τιώ­σουν τη ζωή των προ­σφύ­γων, θα διευ­κο­λύ­νουν τη συ­νύ­παρ­ξή τους με τους Έλ­λη­νες συ­μπο­λί­τες μας μειώ­νο­ντας πε­ρι­στα­τι­κά βίας και κυ­ρί­ως κα­ταρ­γώ­ντας ξε­πε­ρα­σμέ­να στε­ρε­ό­τυ­πα. Γιατί ο λαός μας μπο­ρεί τις απει­λές να μην τις δέ­χε­ται, αλλά τους νέους φί­λους μας ξέρει να τους υπο­δέ­χε­ται. Και για αυτό και είναι ση­μα­ντι­κή από­φα­ση ο Ελαιώ­νας να με­τα­τρα­πεί σε εθνι­κό κέ­ντρο έντα­ξης.
Κλεί­νω ευ­χα­ρι­στώ­ντας ακόμα μία φορά όλους εσάς, αλλά και κά­ποιους οι οποί­οι δεν είναι σή­με­ρα εδώ μαζί μας και ανα­φέ­ρο­μαι στους αλη­θι­νούς πρω­τα­γω­νι­στές της φύ­λα­ξης των συ­νό­ρων μας τους συ­νο­ριο­φύ­λα­κες, το Λι­με­νι­κό Σώμα, αλλά φυ­σι­κά και τις διευ­θύν­σεις ασύ­λου, το δυ­να­μι­κό ολό­κλη­ρο του Υπουρ­γεί­ου, θέλω να ξέ­ρε­τε ότι η κυ­βέρ­νη­ση είναι δίπλα σας καθώς δί­νε­τε τις μάχες σας, είτε στα κύ­μα­τα του Αι­γαί­ου, είτε στον Έβρο, είτε μέσα στις δομές, στις υπη­ρε­σί­ες, υπη­ρε­τώ­ντας την πα­τρί­δα, βοη­θώ­ντας αν­θρώ­πους. Θα συ­νε­χί­σου­με να βρί­σκου­με τρό­πους να σας ενι­σχύ­ου­με τόσο σε μέσα όσο και σε προ­σω­πι­κό, γιατί η απο­στο­λή σας είναι κυ­ριο­λε­κτι­κά εθνι­κή και τί­πο­τα από όλα αυτά, από τα πολλά που έχουν γίνει, δεν θα είχε επι­τευ­χθεί χωρίς τον επαγ­γελ­μα­τι­σμό, την αφο­σί­ω­ση και την αί­σθη­ση κα­θή­κο­ντος που δη­λώ­νει η ση­με­ρι­νή σας κα­θη­με­ρι­νή στάση και δράση. Και να είστε σί­γου­ρες και σί­γου­ροι ότι όλοι οι Έλ­λη­νες εκτι­μούν την προ­σφο­ρά σας, αι­σθά­νο­νται πε­ρή­φα­νοι για αυτήν και εκ μέ­ρους τους, λοι­πόν θα σας δώσω και πάλι πολλά συγ­χα­ρη­τή­ρια για τη ση­μα­ντι­κή δου­λειά που έχει γίνει αυ­τούς τους 15 μήνες στο Υπουρ­γείο Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου.
Πηγή άρθρου και φωτογραφίας: xiakoslaos.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ