Οι εν λόγω υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειµένου να εµφανίσουν τα συγκεκριµένα εισοδήµατα και να εκδοθεί αυτόµατα νέο εκκαθαριστικό από την εφορία.

Προθεσμίες

Οι υπόχρεοι έχουν προθεσµία να δηλώσουν τα αναδροµικά έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2024, χωρίς να πληρώσουν πρόστιµο, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2025. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου µέσω της πάγιας ρύθµισης οφειλών σε 24 έντοκες δόσεις.

Οι συνταξιούχοι µπορούν έπειτα από αίτηση στην ΑΑ∆Ε να αποπληρώσουν τον φόρο εισοδήµατος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδροµικά προηγουµένων ετών σε 2 έως 48 έντοκες µηνιαίες δόσεις.

Ακόµα και στην περίπτωση που η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσµα υπάρχει το παράθυρο να µην επιβληθεί κανένα πρόστιµο, εφόσον ο πληρωτέος φόρος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Με βάση το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς, οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδροµικά υποβάλλονται για κάθε έτος που αφορούν.

Παράδειγµα, για τα αναδροµικά από συντάξεις που εισπράχθηκαν το 2023 και αφορούν το έτος 2020 οι φορολογούµενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2021. Στη δήλωση αναδροµικών τα ποσά προσυµπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα συµπλήρωσης ή τροποποίησης κάποιου άλλου κωδικού. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Οδηγός

∆ιευκρινίσεις για το πότε και πώς θα δηλωθούν τα αναδροµικά δίνει η ΑΑ∆Ε µέσα από έναν οδηγό µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

1. Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήµατα που αφορούν προηγούµενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω; Τα εισοδήµατα των προηγούµενων ετών θα δηλωθούν µε τροποποιητική δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4∆1.

3. Έχω χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδροµικά ποσά µισθών, αλλά δεν εµφανίζεται η επιλογή για υποβολή ∆ήλωσης Αναδροµικών Ε1. Πώς θα υποβάλω τη δήλωση αναδροµικών; Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούµενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδροµικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 κι εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία.

πηγή parapolitika.gr, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Απογευματινή