Παρασκευή 22.09.2023

Ομιλία Καθηγητού Ταξιάρχη Κόλια στη βιβλιοθήκη «Αγ. Αγαπητός» – Απονομή τιμητικής διακρίσεως.

Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τήν πνευματικήν διακονίαν Αὐτῆς τό πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον»  μέ  χῶρον  διεξαγωγῆς  τήν  Βιβλιοθήκην  ΑΓΙΟΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

          Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας ὁ Ἐλλογιμώτατος         κ. Ταξιάρχης Κόλιας, Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου   Ἀθηνῶν  ἐπραγματοποίησεν εἰσήγησιν τήν Δευτέραν 31ην Ἰουλίου 2023, ὥραν 7.00 μ.μ. περί τῶν Βυζαντινῶν Σπουδῶν, καί εἰδικώτερον μέ θέμα «Ἄνθρωπος καί φύση στό Βυζάντιο, μέ ἀφορμή μία ἀπώλεια». Ὁ Καθηγητής ἕνεκα τῆς ἀπωλείας τῆς Διδάκτορος Μαρίας Χρόνη – Βακαλοπούλου, ἡ ὁποία ἐπιστημονικῶς εἶχε μελετήσει τό θέμα καί ὡς Φιλολογικόν Μνημόσυνον δι’ αὐτήν, ἀνέπτυξεν ἐπί τῇ βάσει τῶν μελετῶν της τό ὡς εἴρηται θέμα. Τήν εἰσήγησιν παρηκολούθησαν πολλοί καί διαπρεπεῖς Φιλόλογοι, ἀλλά καί Φοιτηταί τῆς Χίου.

          Εἰς τό πέρας τῆς συναντήσεως ὁ Φιλόλογος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἀπένειμεν εἰς τόν κ. Κόλιαν τό παράσημον τοῦ σταυροῦ τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου, τόσον διότι ἐπρωτοστάτησεν εἰς τήν διοργάνωσιν τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου διά τόν Κωνσταντῖνον Ἄμαντον (2016), ὅσον καί διότι ἐμερίμνησεν ὡς Διευθυντής Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν διά τήν δωρεάν πολλῶν ἐπιστημονικῶν  τεκμηρίων εἰς τήν Βιβλιοθήκην  ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ