Τετάρτη 16.06.2021

Ο κ. Μιχαηλίδης, ως ιδρυτής της ΒΙΑΛ δε θέλει να τη δει να “διαλύεται”

Τυμβωρυχία η πολιτική εκμετάλλευση δύο θανάτων από παθολογικά αίτια

Απά­ντη­ση του πο­λι­τι­κού γρα­φεί­ου του Ν. Μη­τα­ρά­κη στη δή­λω­ση του Βου­λευ­τή Χίου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κ. Α. Μι­χαη­λί­δη και την ανα­κοί­νω­ση της ΝΕ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΠΣ Χίου:

«Ο κ. Μι­χαη­λί­δης έχει ασθε­νή μνήμη. Καθώς είναι ο ίδιος και οι σύ­ντρο­φοι του που ευ­θύ­νο­νται όχι μόνο για τη δη­μιουρ­γία της δομής φι­λο­ξε­νί­ας της ΒΙΑΛ, αλλά και για την πο­λι­τι­κή ανοι­κτών συ­νό­ρων που έφερε τις ροές των εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων με­τα­να­στών στην χώρα μας και βύ­θι­σε τα πέντε νησιά του Βο­ρεί­ου Αι­γαί­ου στην κρίση.

Επέ­λε­ξε, δε, να εκ­με­ταλ­λευ­θεί πο­λι­τι­κά δύο θα­νά­τους από πα­θο­λο­γι­κά αίτια και να εκ­φρά­σει την κρυφή του επι­θυ­μία να πα­ρα­μεί­νει ανοι­κτή η ΒΙΑΛ. Είναι πα­σι­φα­νές, λοι­πόν, ότι ο ιδρυ­τής της δεν θέλει να τη δει να «δια­λύ­ε­ται».

Ωστό­σο, η ΒΙΑΛ πρέ­πει και θα κλεί­σει. Για να δώσει τη θέση της σε μια δομή που, αφε­νός θα προ­σφέ­ρει αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στους δια­μέ­νο­ντες, αφε­τέ­ρου θα εμ­φυ­σή­σει το αί­σθη­μα ασφα­λεί­ας εντός και εκτός δομής και κυ­ρί­ως στην το­πι­κή κοι­νω­νία. Μια δομή μα­κριά από τον αστι­κό ιστό. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ συ­νει­δη­τά αντι­μά­χε­ται και τις κλει­στές και ελεγ­χό­με­νες δομές, πα­ρα­πέ­μπο­ντας στις κα­λέν­δες τη λύση του προ­βλή­μα­τος για το νησί μας. Μια λύση που δεν θα έρθει μέσα από τον πα­ρα­τε­τα­μέ­νο λαϊ­κι­σμό ούτε και από την ευ­και­ρια­κή και κα­τα­δι­κα­στέα τυμ­βω­ρυ­χία του κ. Μι­χαη­λί­δη.

Η πο­λι­τι­κή, που ακο­λου­θού­με, οδή­γη­σε σε συ­στη­μα­τι­κή και δια­τη­ρή­σι­μη μεί­ω­ση ροών, επι­τά­χυν­ση δια­δι­κα­σιών ασύ­λου, ορατή μεί­ω­ση επι­πτώ­σε­ων στις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες και στα νησιά και στην εν­δο­χώ­ρα και διε­θνο­ποί­η­ση του με­τα­να­στευ­τι­κού προ­βλή­μα­τος. Άλ­λα­ξε ρι­ζι­κά την ει­κό­να του με­τα­να­στευ­τι­κού, έχει τη στή­ρι­ξη της με­γά­λης πλειο­ψη­φί­ας των Ελ­λή­νων πο­λι­τών και θα συ­νε­χι­στεί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ