Τετάρτη 30.11.2022

Ο Δήμος Χίου εφαρμόζει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, την πρόληψη ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο καθώς και για την αντιμετώπιση δημοσιονομικών κινδύνων, εφαρμόζει πλέον σύστημα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα µε τον Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ A’ 62/17-04-2021)».

 

Σκοπός είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα καθώς και την εγκαθίδρυση του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια  Διοίκηση, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας, διαφάνειας και ακεραιότητας στους φορείς του δημόσιου τομέα, συμβάλλοντας, στην επίτευξη των στόχων τους βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις προβλέψεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ