Κυριακή 23.01.2022

ΚΡΙΣΗ –ΠΑΝΔΗΜΙΑ κορωνοϊού SARS-CoV-2

του Γεωργίου Ν. Νομικού MD,PhD Διευθυντής Χειρουργικής Ορθοπαιδικής Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»

Η Υγεία είναι το πο­λυ­τι­μό­τε­ρο αγαθό της ζωής και αντι­κα­το­πτρί­ζει την πο­λυ­διά­στα­τη φύση του αν­θρώ­που φυ­σι­κά, ψυ­χο­λο­γι­κά και πνευ­μα­τι­κά. Ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας (1946) έδωσε τον εξής ορι­σμό για την υγεία: ως « η κα­τά­στα­ση της πλή­ρους σω­μα­τι­κής, ψυ­χι­κής και κοι­νω­νι­κής ευ­ε­ξί­ας και όχι μόνο η απου­σία ασθέ­νειας ή ανα­πη­ρί­ας». Οπότε η υγεία σαν εν­νοιο­λο­γι­κή υπό­στα­ση εξαρ­τά­ται από πλη­θώ­ρα πα­ρα­γό­ντων εκτός της ια­τρι­κής π.χ. την οι­κο­νο­μία, το μα­κρο­πε­ρι­βάλ­λον , τις δρα­στη­ριό­τη­τες, την ερ­γα­σία.

Για την δια­σφά­λι­ση της υγεί­ας των πο­λι­τών κάθε κρά­τος έχει ανα­πτύ­ξει ένα σύ­στη­μα που είναι υπεύ­θυ­νο για αυτό τον σκοπό, το σύ­στη­μα υγεί­ας του.Το Σύ­στη­μα Υγεί­ας ορί­ζε­ται ως η δια­δι­κα­σία που είναι ορ­γα­νω­μέ­νοι οι διά­φο­ροι­πό­ροι που προ­κύ­πτουν από κρα­τι­κούς και μη μη­χα­νι­σμούς με ένα και μο­να­δι­κό σκοπό την επάρ­κεια των υγειο­νο­μι­κών ανα­γκών των πο­λι­τών.«Σκο­πός ενός συ­στή­μα­τος υγεί­ας είναι η δια­σφά­λι­ση και η βελ­τί­ω­ση υγεί­ας του πλη­θυ­σμού. Το σύ­στη­μα υγεί­ας απο­τε­λεί βα­σι­κό θεσμό του κρά­τους και έχει απώ­τε­ρο σκοπό τη δια­σφά­λι­ση και βελ­τί­ω­ση του επι­πέ­δου ευ­η­με­ρί­ας και ποιό­τη­τας ζωής του πλη­θυ­σμού».Το σύ­στη­μα υγεί­ας χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται από τα εξής :

1. Δια­θε­σι­μό­τη­τα των υπη­ρε­σιών υγεί­ας : 24 ώρες το 24ωρο.

2. Προ­σβα­σι­μό­τη­τα των υπη­ρε­σιών υγεί­ας : σε όλους

3. Συ­νέ­χεια της προ­σφο­ράς των υπη­ρε­σιών : σε όλα τα στά­δια της θε­ρα­πεί­ας

4. Ισό­τη­τα στη χρήση των υπη­ρε­σιών

5. Το ορ­γα­νω­τι­κό επί­κε­ντρο του συ­στή­μα­τος

Η αν­θρω­πό­τη­τα κατά πε­ριό­δους περ­νά­ει δύ­σκο­λες δο­κι­μα­σί­ες με ση­μα­ντι­κές συ­νέ­πειες για τους αν­θρώ­πους ,τις λε­γό­με­νες κρί­σεις.

 

ΚΡΙΣΗ –ΠΑΝ­ΔΗ­ΜΙΑ κο­ρω­νοϊ­ού SARS-CoV-2

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ­ΧΕΙ­ΡΙ­ΣΗΣ Ά ΦΑΣΗΣ

Ο Barton (2004), ορί­ζει την κρίση ως ένα γε­γο­νός επι­κίν­δυ­νης κα­τά­στα­σης στην οποία πρέ­πει να πα­ρέμ­βου­με με άμε­σες πρά­ξεις και ενέρ­γειες κάτω από σχε­δια­σμό­με σκοπό να προ­λά­βου­με πι­θα­νά κα­τα­στρο­φι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα για τον συ­γκε­κρι­μέ­νο ορ­γα­νι­σμό. Μετά το πέρας των πα­ρεμ­βά­σε­ων ο ορ­γα­νι­σμός πρέ­πει­να μπο­ρεί να επα­νέλ­θει σε φυ­σιο­λο­γι­κή κα­τά­στα­ση και λει­τουρ­γία.

«Η παν­δη­μία του νέου κο­ρω­νοϊ­ού, που έχει μο­λύ­νει πάνω από 16 εκα­τομ­μύ­ρια αν­θρώ­πους, είναι μα­κράν η χει­ρό­τε­ρη υγειο­νο­μι­κή κρίση σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο που έχει αντι­με­τω­πί­σει ποτέ ο Πα­γκό­σμιο­ςΟρ­γα­νι­σμός Υγεί­ας» κατά δή­λω­ση του γε­νι­κού διευ­θυ­ντή τουΟρ­γα­νι­σμού, Τέ­ντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γέ­σους.

Η επι­δη­μία του ιού COVID-19 εμ­φα­νί­στη­κε αρ­χι­κά στην Κίνα και με­τα­δό­θη­κε με τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς σε όλο τον πλα­νή­τη παίρ­νο­ντας τις δια­στά­σεις μιας παν­δη­μί­ας,αιφ­νι­δί­α­σε λαούς και κυ­βερ­νή­σεις σε όλο τον κόσμο, καθώς δεν υπήρ­χε­προ­ε­τοι­μα­σία για κάτι τέ­τοιο.Η εμ­φά­νι­ση της παν­δη­μί­ας του νέου κο­ρω­νοϊ­ού SARS-CoV-2, υπεύ­θυ­νου για τη­νό­σο COVID-19, έκανε επί­ση­μα την εμ­φά­νι­ση του στην Ελ­λά­δα στα τέ­λη­Φε­βρουα­ρί­ου 2020. Υπήρ­ξε άμεση αντα­πό­κρι­ση από τις ελ­λη­νι­κές αρχές με μέτρα τόσο σε το­πι­κό­ε­πί­πε­δο όσο και σε εθνι­κό προ­σπα­θώ­ντας να πε­ριο­ρί­σουν την εξά­πλω­ση στο­γε­νι­κό­τε­ρο πλη­θυ­σμό.Τα πρώτα κρού­σμα­τα ανι­χνεύ­τη­καν στις αρχές του Φε­βρουα­ρί­ου του 2020 με­πρώ­το μέτρο την ακύ­ρω­ση όλων την απο­κριά­τι­κων εκ­δη­λώ­σε­ων σε πα­νελ­λή­νιο­ε­πί­πε­δο. Έγινε ανα­στο­λή όλων των εκ­δη­λώ­σε­ων πο­λι­τι­στι­κού χα­ρα­κτή­ρα κα­θώ­ςκαι κλεί­σι­μο των εκ­παι­δευ­τι­κών μο­νά­δων σε πε­ριο­χές όπου εμ­φα­νί­στη­καν τα­πρώ­τα κρού­σμα­τα, ενώ μια σειρά από μέτρα προ­στα­σί­ας ανα­κοι­νώ­θη­καν για όλο­τον πλη­θυ­σμό.

Η γρή­γο­ρη εξά­πλω­ση του ιού σε όλη την Ελ­λά­δα και η χα­λα­ρή αντα­πό­κρι­ση στα­μέ­τρα των πο­λι­τών είχαν ως επα­κό­λου­θο ένα γε­νι­κευ­μέ­νο κλεί­σι­μο σε όλα τα­κα­τα­στή­μα­τα, σχο­λεία, αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, με ελά­χι­στα μα­γα­ζιά να­πα­ρα­μέ­νουν ανοι­κτά κυ­ρί­ως υγειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος και κα­τα­στή­μα­τα­ε­φο­δια­σμού πρώ­της ανά­γκης π.χ. φούρ­νοι.

Πε­ριο­ρί­στη­κε ακόμη και η κυ­κλο­φο­ρία των πο­λι­τών εκτός από βα­σι­κές με­τα­κι­νή­σεις για την ερ­γα­σία, επι­σκέ­ψεις σε ια­τρεία, αγορά αγα­θών επι­βί­ω­σης, κυ­κλο­φο­ρία που απαι­τού­σε την επί­δει­ξη ει­δι­κών βε­βαιώ­σε­ων αλ­λιώς προ­βλε­πό­ταν χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο στους πα­ρα­βά­τες. Αλ­λα­γές έγι­ναν ακόμη και στο υγειο­νο­μι­κό σύ­στη­μα με ανά­κλη­ση όλων των αδειών, πε­ριο­ρι­σμό των τα­κτι­κών χει­ρουρ­γεί­ων, αλλά και των τα­κτι­κών εξω­τε­ρι­κών ια­τρεί­ων. Με απο­τέ­λε­σμα υπήρ­ξε μια στρο­φή στον ιδιω­τι­κό το­μέ­α­προς ανα­ζή­τη­ση υγειο­νο­μι­κής φρο­ντί­δας με ότι αυτό συ­νε­πά­γε­ται.

Επι­χει­ρή­σεις έκλει­σαν για με­γά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα ενώ άλλες υπο­λει­τουρ­γού­σαν. Μια σειρά από μέτρα ενί­σχυ­σης της οι­κο­νο­μί­ας μπή­καν αμέ­σως σε εφαρ­μο­γή με σκοπό να στη­ρί­ξουν την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία και κυ­ρί­ως τους μι­κρο­με­σαί­ους επι­χει­ρη­μα­τί­ες, όπως η ανα­στο­λή κα­τα­βο­λής ΦΠΑ, ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών, δό­σε­ων.

Η οι­κο­νο­μι­κή κρίση ακόμη δεν είχε τε­λειώ­σει και μια και­νούρ­για οι­κο­νο­μι­κή κα­τα­στρο­φή έκανε την εμ­φά­νι­ση της στον ορί­ζο­ντα με απρό­βλε­πτες οι­κο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές συ­νέ­πειες.

Το 14% του ελ­λη­νι­κού ΑΕΠ δια­τέ­θη­κε για την στή­ρι­ξη της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας με ποι­κί­λες ενι­σχύ­σεις της αγο­ράς με το ποσό των 24 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ σε­μορ­φή για τη στή­ρι­ξη της οι­κο­νο­μί­ας. Μια και­νούρ­για συ­νή­θεια μπήκε στην κα­θη­με­ρι­νή μας ζωή για πολ­λούς άγνω­στη μέχρι πρό­σφα­τα, η χρήση των ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών από την ερ­γα­σία κατ΄οίκον μέχρι την τη­λεκ­παί­δευ­ση των μα­θη­τών. και μια σειρά από προ­γράμ­μα­τα τη­λε­κα­τάρ­τι­σης μπή­καν σε εφαρ­μο­γή.

Έκλει­σαν τα σύ­νο­ρα και η δια­σύν­δε­σης με τις υπό­λοι­πες χώρες του κό­σμου πα­ράλ­λη­λα με τον πε­ριο­ρι­σμό των εσω­τε­ρι­κών με­τα­κι­νή­σε­ων. Δη­μιουρ­γή­θη­καν δομές κα­ρα­ντί­νας για τους με­τα­νά­στες-πρό­σφυ­γες που ούτως ή άλλως απο­τε­λού­σαν υγειο­νο­μι­κές βόμ­βες για τον πλη­θυ­σμό. Ενη­με­ρω­τι­κή κα­μπά­νια είτε με μή­νυ­μα στα κι­νη­τά, είτε με τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κές οδη­γί­ες που απευ­θυ­νό­ντου­σαν κυ­ρί­ως στις επι­κίν­δυ­νες ομά­δες τρί­της ηλι­κί­ας ή αν­θρώ­πων με επι­κεί­με­να συ­νο­δά πα­θο­λο­γι­κά νο­σή­μα­τα, με σκοπό την πλη­ρέ­στε­ρη ενη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών για την ατο­μι­κή τους προ­στα­σία.

Αυτή η και­νούρ­για απει­λή που συ­γκλό­νι­σε ολό­κλη­ρο τον πλα­νή­τηευαι­σθη­το­ποί­η­σε ένα πλή­θος ορ­γα­νι­σμών και φο­ρέ­ων όπως η Ένωση Ελ­λή­νων Εφο­πλι­στών που στα πλαί­σια της κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης προ­έ­βη­σαν σε μια σει­ρά­δω­ρε­ών είτε με χρη­μα­τι­κή ενί­σχυ­ση, είτε με δωρεά υλι­κο­τε­χνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού και κυ­ρί­ως στο εθνι­κό δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας. Δω­ρε­ές που συ­ντέ­λε­σαν στην εν­δυ­νά­μω­ση βα­σι­κά των μο­νά­δων εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας των νο­σο­κο­μεί­ων.

Όταν τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δε­δο­μέ­να άρ­χι­σαν να δεί­χνουν μια στα­τι­κή μεί­ω­ση και έλεγ­χο στην πο­ρεία εξά­πλω­σης της παν­δη­μί­ας περί τα μέσα Μαΐου άρ­χι­σε σιγά σιγά μια σχε­τι­κή απο­κλι­μά­κω­ση της κα­τά­στα­σης και η ζωή να αρ­χί­ζει να ξα­να­πο­κτά ρυθ­μούς κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας και κοι­νω­νι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας καθώς και­δρα­στη­ριο­ποί­η­ση της αγο­ράς.

Ένα και­νούρ­γιο αξε­σουάρ μπήκε στη ζωή μας και έγινε ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι τη­ςκα­θη­με­ρι­νό­τη­τας μας η χρήση της μά­σκας που ήταν υπο­χρε­ω­τι­κή και εντός των­κα­τα­στη­μά­των, εκτός από τους κοι­νό­χρη­στους χώ­ρους. Σε αυτό το πρώτο κύμα παν­δη­μί­ας η χώρα μας σε κυ­βερ­νη­τι­κό, κρα­τι­κό, κοι­νω­νι­κό­και επι­στη­μο­νι­κό επί­πε­δο έδει­ξε την πρέ­που­σα σο­βα­ρό­τη­τα που έπρε­πε και αντέ­δρα­σε με με­θο­δι­κό και συ­ντο­νι­σμέ­νο τρόπο. Δό­θη­κε ιδιαί­τε­ρη έμ­φα­ση στη στή­ρι­ξη του υγειο­νο­μι­κού μας συ­στή­μα­τος και κυ­ρί­ως σε νο­σο­κο­μεια­κό επί­πε­δο με στε­λέ­χω­ση αν­θρώ­πι­νου δυ­να­μι­κού και επάν­δρω­ση με εξει­δι­κευ­μέ­νο εξο­πλι­σμό. Το τε­λι­κό συ­νο­λι­κό κό­στος των μέ­τρων εκτι­μή­θη­κε στα 24 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

ΑΛ­ΛΑ­ΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ­ΠΤΩ­ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝ­ΔΗ­ΜΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙ­ΜΕ­ΤΩ­ΠΙ­ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ­ΧΕΙ­ΡΙ­ΣΗΣ

Η κρίση που ανα­μέ­νε­ται συ­νέ­πεια της παν­δη­μί­ας λόγω του κο­ρω­νοϊ­ού SARS-CoV-2 ακόμη δεν μπο­ρεί να εκτι­μη­θεί καθώς τί­πο­τα δεν έχει τε­λειώ­σει ούτε σε διάρ­κεια­ού­τε σε βάθος. Το μόνο σί­γου­ρο πά­ντως είναι ότι η αν­θρω­πό­τη­τα ζει έναν άτυ­πο­πα­γκό­σμιο πό­λε­μο με έναν αντί­πα­λο ύπου­λο και πολύ επι­κίν­δυ­νο.

Η κοι­νω­νία μας και όλα τα συ­στή­μα­τα που τη στη­ρί­ζουν και κυ­ρί­ως το σύ­στη­μαυ­γεί­ας υφί­στα­νται μια τρο­με­ρή δο­κι­μα­σία που δεν ξέ­ρου­με πραγ­μα­τι­κά πότε θα τε­λειώ­σει. Κοι­τά­ζο­ντας προς το μέλ­λον, μας εν­δια­φέ­ρει να διε­ρευ­νή­σου­με τις πο­λι­τι­κές και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις οι οποί­ες θα κα­τα­στή­σουν τη χώρα πιο αν­θε­κτι­κή απέ­να­ντι σε κάθε εί­δους έκτα­κτες ανά­γκες, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ή/και υγειο­νο­μι­κές, μετο λι­γό­τε­ρο δυ­να­τό κοι­νω­νι­κό, οι­κο­νο­μι­κό και πο­λι­τι­κό κό­στος.

COVID-19: Μια προει­δο­ποί­η­ση και ένα κά­λε­σμα προς μία νέα στρα­τη­γι­κή για την υγεία. Η απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας στην πρώτη φάση στην Ελ­λά­δα­α­να βάθ­μι­σε την ει­κό­να της χώρας στο εξω­τε­ρι­κό και την ανέ­δει­ξε ως ασφα­λή­του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό, δη­μιουρ­γώ­ντας ισχυ­ρό αντα­γω­νι­στι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα.

Επι­πλέ­ον, οι συν­θή­κες που επι­κρά­τη­σαν στη διάρ­κεια της κα­ρα­ντί­νας εκτι­μά­ται ότιο­δή­γη­σαν σε επι­τά­χυν­ση της ψη­φια­κής προ­σαρ­μο­γής τόσο στο Δη­μό­σιο, όσο καισε το­μείς του επι­χει­ρη­μα­τι­κού τομέα, δη­μιουρ­γώ­ντας πολ­λα­πλά οφέλη σε όρου­ςαύ­ξη­σης της πα­ρα­γω­γι­κό­τη­τας με­σο­πρό­θε­σμα.

Τέλος, εν­δέ­χε­ται κά­ποιοι κλά­δοι, πε­ρισ­σό­τε­ρο στα αγαθά παρά στις υπη­ρε­σί­ες, να πα­ρου­σιά­σουν αυ­ξη­μέ­νη δρα­στη­ριό­τη­τα στο χρο­νι­κό διά­στη­μα μετά την πε­ρί­ο­δο επα­να­φο­ράς προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν τη ζή­τη­ση που δεν ικα­νο­ποι­ή­θη­κε στη διάρ­κεια της κα­ρα­ντί­νας.

Η δια­τά­ρα­ξη της εφο­δια­στι­κής αλυ­σί­δας και των με­τα­φο­ρών, οι δυ­σχέ­ρειες στι­ςει­σα­γω­γι­κές και εξα­γω­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες και βέ­βαια ο πε­ριο­ρι­σμός ή/και η ανα­βο­λή­της ζή­τη­σης για βιο­μη­χα­νι­κά προ­ϊ­ό­ντα επη­ρέ­α­σαν τη με­τα­ποί­η­σης και ιδιαί­τε­ρα κλά­δους που είναι πε­ρισ­σό­τε­ρο εν­σω­μα­τω­μέ­νοι στις διε­θνείς αλυ­σί­δες αξίας. Σε­μι­κρό­τε­ρο βαθμό φαί­νε­ται ότι επη­ρε­ά­στη­κε ο κλά­δος των τρο­φί­μων. Αντι­θέ­τως, υπερ­δρα­στη­ριό­τη­τα εί­χα­με για τον κλάδο πα­ρα­γω­γής φαρ­μα­κευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων.

Βα­ριές ήταν οι ψυ­χο­κοι­νω­νι­κές επι­πτώ­σεις σε παι­διά και εφή­βους την πε­ρί­ο­δο του lockdown, στη χώρα μας. Άγχος και εκνευ­ρι­σμός, κα­τα­θλι­πτι­κές τά­σεις και συ­γκρού­σεις μέσα στο σπίτι, έλ­λει­ψη εν­δια­φε­ρό­ντων και αδυ­να­μία δια­χεί­ρι­σης της πρω­τό­γνω­ρης κα­τά­στα­σης ήταν με­ρι­κά από τα φαι­νό­με­να που κα­τα­γρά­φη­καν στην Ελ­λά­δα, αλλά και διε­θνώς.

Το με­τα­να­στευ­τι­κό πρό­βλη­μα επί­σης ήταν ένα ιδιαί­τε­ρο θέμα για την ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία και τον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό. Με­γά­λες ομά­δες αν­θρώ­πων συσ­σω­ρευ­μέ­νοι σε κέ­ντρα ανοι­κτού και κλει­στού τύπου προ­ερ­χό­με­νοι από όλα σχε­δόν τα ανα­το­λι­κά ση­μεία της γης και χωρίς υγειο­νο­μι­κό ιστο­ρι­κό, σε δύ­σκο­λες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης απο­τέ­λε­σαν πηγές εξά­πλω­σης της παν­δη­μί­ας. Με το που εμ­φα­νί­στη­καν τα πρώτα κρού­σμα­τα η πο­ρεία στη συ­νέ­χεια ήταν ανε­ξέ­λεγ­κτη.

Τα νησιά του βό­ρειου Αι­γαί­ου γο­νά­τι­σαν και το σύ­στη­μα υγεί­ας τους γνώ­ρι­σε πρω­τό­γνω­ρες κα­τα­στά­σεις. Τα πο­σο­στά εγκύ­ων που κα­τέ­κλυ­σαν τις γυ­ναι­κο­λο­γι­κές κλι­νι­κές πολ­λα­πλα­σιά­στη­καν, αλλά το με­γά­λο πρό­βλη­μα έγινε με τις εγκυ­μο­νού­σες που ήταν­θε­τι­κές στον ιό. Πολ­λές κλι­νι­κές μπή­καν σε κα­ρα­ντί­να και πρό­βλη­μα με­γά­λο έγι­νε­στις παι­δια­τρι­κές κλι­νι­κές που έπρε­πε να νο­ση­λεύ­σουν βρέφη χωρίς τους γο­νεί­ςτους για του­λά­χι­στον 15 ημέ­ρες. Ο κό­σμος άρ­χι­σε να φο­βά­ται να εμπι­στευ­τεί τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και ένα με­γά­λο πο­σο­στό στρά­φη­κε στον ιδιω­τι­κό τομέα. Δη­μιουρ­γη­θή­καν νέες δομές, δομές υγειο­νο­μι­κής κα­ρα­ντί­νας που άρ­χι­σαν να νο­ση­λεύ­ουν πρό­σφυ­γες-με­τα­νά­στες με πρό­χει­ρα μέσα και μια έντο­νη κοι­νω­νι­κή αντί­δρα­ση από τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες είχε σαν απο­τέ­λε­σμα σύγ­χυ­ση και συ­γκρού­σεις με τον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό.

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη παν­δη­μία έδει­ξε ξε­κά­θα­ρα την ανυ­πο­λό­γι­στη αξία του υγειο­νο­μι­κού συ­στή­μα­τος της χώρας που είναι μά­χι­μο στην πρώτη γραμ­μή αυ­τού­του άγνω­στου πο­λέ­μου με τον αό­ρα­το εχθρό αλλά με τα ορατά θύ­μα­τα. Ο πλη­θυ­σμός της χώρας επί συ­νό­λου χει­ρο­κρό­τη­σε του αφα­νείς ήρωες του­συ­στή­μα­τος υγεί­ας ια­τρούς και νο­ση­λευ­τές που πραγ­μα­τι­κά έδει­ξαν υπε­ρά­νω ζήλο στην ερ­γα­σία τους. Η υγειο­νο­μι­κή πε­ρί­θαλ­ψη κα­λεί­ται να δώσει λύ­σεις όπως πχ δη­μιουρ­γία μο­νά­δων απο­κλει­στι­κά για τη φρο­ντί­δα ασθε­νών με COVID-19 στις πρω­το­βάθ­μιες δο­μέ­ςυ­γεί­ας στα με­γά­λα αστι­κά κέ­ντρα της χώρας.Ενώ οι φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες τρέ­χουν για την πα­ρα­σκευή του εμ­βο­λί­ου που­θε­ω­ρη­τι­κά θα δώσει την τε­λι­κή αντι­με­τώ­πι­ση στην παν­δη­μία.

Ακόμη ένας κλά­δος που πραγ­μα­το­ποιεί στρο­φή στην ψη­φια­κή εποχή είναι η υγειο­νο­μι­κή πε­ρί­θαλ­ψη. Οι με­γά­λοι ια­τρι­κοί ορ­γα­νι­σμοί ανα­ζη­τούν ψη­φια­κά ερ­γα­λεία, όπως η τη­λε-ια­τρι­κή, ώστε να αντι­με­τω­πί­σουν το με­γά­λο φόρτο ερ­γα­σί­ας. Έτσι, οι τε­χνο­λο­γί­ας υγεί­ας πρό­κει­ται να δια­δρα­μα­τί­ζουν έναν απα­ραί­τη­το ρόλο στην επό­με­νη μέρα. Η υγεία θα χρεια­στεί να δώσει απα­ντή­σεις σε παλιά προ­βλή­μα­τα, ώστε να πα­ρέ­χει στους για­τρούς ια­τρι­κά δε­δο­μέ­να των ασθε­νών με τα­χύ­τη­τα..Μια νέα τάξη πραγ­μά­των εμ­φα­νί­ζε­ται στο προ­σκή­νιο με άγνω­στες απει­λές που έχουν να κά­νουν με την πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση, την κατά συρ­ροή με­τα­κί­νη­ση των­πλη­θυ­σμών, την αλ­λα­γή των δια­τρο­φι­κών συ­νη­θειών και τη με­γά­λη τε­χνο­λο­γι­κή επα­νά­στα­ση οπότε βρι­σκό­μα­στε στο κα­τώ­φλι νέων επι­δη­μιών.

ΠΑΝ­ΔΗ­ΜΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑ- ΠΡΟ­ΚΛΗ­ΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛ­ΛΟΝ

Η επι­κε­φα­λής του τομέα πε­ρι­βάλ­λο­ντος του ΟΗΕ Inger Andersen δή­λω­σε πρό­σφα­τα: «Η φύση μας στέλ­νει ένα μή­νυ­μα με την παν­δη­μία του κο­ρω­νοϊ­ού καιτη συ­νε­χι­ζό­με­νη κλι­μα­τι­κή κρίση. Η αν­θρω­πό­τη­τα ασκεί πάρα πολ­λές πιέ­σεις στον­φυ­σι­κό κόσμο, με κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες. Η απο­τυ­χία να φρο­ντί­σου­με τον­πλα­νή­τη ση­μαί­νει απο­τυ­χία να φρο­ντί­σου­με τους εαυ­τούς μας».

Ο κο­ρω­νο­ϊ­ός μας έθεσε μπρο­στά στην ατο­μι­κή και συλ­λο­γι­κή ευ­θύ­νη, δο­κί­μα­σε και­δο­κι­μά­ζει τις αντο­χές μας. Το μέ­γε­θος της δια­σπο­ράς του ιού στην κοι­νω­νία είναι πλέον στα χέρια όλων μας και από εμάς εξαρ­τά­ται αν θα μπο­ρέ­σου­με να απο­φύ­γου­με τον δρόμο της Ιτα­λί­ας. Από την ατο­μι­κή και συλ­λο­γι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά μας πι­θα­νόν να κρι­θεί και η ύπαρ­ξη ή μη της κοι­νω­νι­κής συ­νο­χής. Ταυ­τό­χρο­να στην επι­φά­νεια ήρθαν και οι στρε­βλώ­σεις του συ­στή­μα­τος «αξιών μας» που οι­κο­δο­μή­σα­με και που εάν δεν αντι­με­τω­πι­στούν και διορ­θω­θούν, οι τριγ­μοί θα­λά­βουν μορφή χιο­νο­στι­βά­δας. Στρε­βλώ­σεις σε επί­πε­δο πο­λι­τι­κών αλλά και­στρε­βλώ­σεις που πη­γά­ζουν από νο­ο­τρο­πί­ες, πρα­κτι­κές και συ­μπε­ρι­φο­ρές.

Αλ­λη­λεγ­γύη σε όλους τους το­μείς, υπευ­θυ­νό­τη­τα, πε­ρισ­σό­τε­ρη δου­λειά, ενί­σχυ­ση­των αδύ­να­των οι­κο­νο­μι­κά επι­χει­ρή­σε­ων, τή­ρη­ση των επαγ­γελ­μα­τι­κώ­νυ­πο­χρε­ώ­σε­ων με δια­τή­ρη­ση της κοι­νω­νι­κής συ­νο­χής σε όλα τα επί­πε­δα. Η ψη­φια­κή “με­τα­νά­στευ­ση” επι­τα­χύ­νε­ται. Η κα­ρα­ντί­να έχει φέρει την ανά­γκη για­πε­ρισ­σό­τε­ρη επι­κοι­νω­νία, η οποία συμ­βαί­νει κυ­ρί­ως μέσω δια­δι­κτύ­ου. Δεν είναι λίγοι εκεί­νοι που έκα­ναν άμεση στρο­φή στις ψη­φια­κές τε­χνο­λο­γί­ες και στις δυ­να­τό­τη­τες που προ­σφέ­ρουν. Σε γε­νι­κά πλαί­σια, πραγ­μα­το­ποιεί­ται μία ευ­ρύ­τα­τη ψη­φια­κή αλ­λα­γή. Εται­ρεί­ες και ορ­γα­νι­σμοί, οι οποί­οι κα­θυ­στε­ρού­σαν τέ­τοιες δια­δι­κα­σί­ες, πλέον τις επι­τα­χύ­νουν,προ­κει­μέ­νου να προ­σαρ­μο­στούν στα νέα δε­δο­μέ­να.

Η εκ­παί­δευ­ση γί­νε­ται ψη­φια­κή. Με­γά­λες αλ­λα­γές πραγ­μα­το­ποιού­νται και στην εκ­παί­δευ­ση, η οποία βρί­σκε­ται στα βή­μα­τα της ερ­γα­σί­ας και πλέον αρ­κε­τές δια­δι­κα­σί­ες γί­νο­νται ψη­φια­κά. Μά­λι­στα, αρ­κε­τοί είναι οι ει­δι­κοί που υπο­στη­ρί­ζουν ότι τα online μα­θή­μα­τα δεν πρό­κει­ται να φύ­γουν. Πά­ντως, αρ­κε­τοί ει­δι­κοί θε­ω­ρούν πως οι πλατ­φόρ­μες ψη­φια­κής μά­θη­σης δεν θαυπο κα­τα­στή­σουν τη φυ­σι­κή τάξη, όμως θα υπάρ­ξει “έκρη­ξη” τε­χνο­λο­γιών που θα φέρ­νουν νέα εμπει­ρία στη μά­θη­ση. Τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κε­φά­λαια υπο­χω­ρούν.

“Η έν­νοια της πο­λύ­τι­μης εται­ρεί­ας θα αλ­λά­ξει. Αντί για την χρη­μα­το­δό­τη­ση και το κέρ­δος, οι επεν­δυ­τές θα δί­νουν πλέ­ον­με­γα­λύ­τε­ρη έμ­φα­ση στην δομή, την κουλ­τού­ρα και την ευ­ε­λι­ξία του ορ­γα­νι­σμού” δή­λω­σε ο πρό­ε­δρος του Expensify.

Οι με­τα­φο­ρές ανα­κάμ­πτουν και εξε­λίσ­σο­νται. Ο κο­ρω­νο­ϊ­ός ανα­μέ­νε­ται να φέ­ρει­και τε­ρά­στιες αλ­λα­γές και στον τρόπο με­τα­κί­νη­σης. Οι κυ­βερ­νή­σεις πρό­κει­ται να “επα­να­σχε­διά­σουν” τις πό­λεις με έμ­φα­ση στον άν­θρω­πο και όχι στο αυ­το­κί­νη­το. Έτσι, εφαρ­μο­γές rideshare, ηλε­κτρι­κά πα­τί­νια και πο­δή­λα­τα θα μπουν για τα κα­λά­στη ζωή μας.

Αλ­λα­γές θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και στον τρόπο με τον οποίο τα­ξι­δεύ­ου­με. Αρ­χι­κά ο κό­σμος θα στρα­φεί ξανά στον εσω­τε­ρι­κό του­ρι­σμό, ενώ θα προ­τι­μή­σει μέ­σα­με­τα­φο­ράς με τον λι­γό­τε­ρο κόσμο, όπως τα τρένα. Ο τρό­πος πα­ρα­γω­γής αλ­λά­ζει. Η αγορά αντι­με­τω­πί­ζει μία νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στο­ντρό­πο με τον οποίο πα­ρά­γο­νται τα προ­ϊ­ό­ντα. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες εται­ρεί­ες συν­δέ­ο­νται με άλλες ανά τον πλα­νή­τη, δη­μιουρ­γώ­ντας μία “αλυ­σί­δα” προ­μή­θειας υλι­κών. Η “αλυ­σί­δα” αυτή όμως βρί­σκε­ται σε κίν­δυ­νο, εξαι­τί­ας της έλ­λει­ψης των βα­σι­κών αγα­θών.

Στο μέλ­λον οι εται­ρεί­ες ανα­μέ­νε­ται να ανα­λύ­ουν κα­λύ­τε­ρα τα πο­σο­στά­των κιν­δύ­νων που αντι­με­τω­πί­ζουν. Οι επι­χει­ρή­σεις πρό­κει­ται να μο­ντε­λο­ποι­ή­σουν τα διά­φο­ρα αρ­νη­τι­κά σε­νά­ρια, όπως και τις ενέρ­γειες που θα χρεια­στούν ώστε να δη­μιουρ­γή­σουν την απαι­τού­με­νη αν­θε­κτι­κό­τη­τα για το μέλ­λον. Έτσι, αρ­κε­τές επι­χει­ρή­σεις θα αλ­λά­ξουν τον τρόπο με τον οποίο λει­τουρ­γούν,προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σουν δια­φο­ρε­τι­κές πηγές εσό­δων.

Για πα­ρά­δειγ­μα τα το­πι­κά­κα­τα­στή­μα­τα ρού­χων θα πρέ­πει να αυ­ξή­σουν την πα­ρου­σία τους στο δια­δί­κτυο,ώστε να διευ­ρύ­νουν τις ερ­γα­σί­ες τους και πέρα από την γει­το­νιά τους. Οι νέες ιδέες βρί­σκο­νται στο προ­σκή­νιο.

Η κρίση εξαι­τί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού ανα­μέ­νε­ται να φέρει και νέες ιδέες στην αγορά. Πλέον απα­ραί­τη­το προ­σόν θα είναι να μπο­ρεί κα­νείς να προ­σαρ­μό­ζε­ται σε κα­τα­στά­σεις που αλ­λά­ζουν συ­νε­χώς. Οι παν­δη­μι­κές κρί­σεις έχουν κα­τα­γρα­φεί στο ατο­μι­κό και στο συλ­λο­γι­κό μας ασυ­νεί­δη­το ως υγειο­νο­μι­κές κρί­σεις με οι­κο­νο­μι­κό αντί­κτυ­πο. Είναι όμως στ’α­λή­θεια μόνον αυτό;

Πηγή άρθρου και φωτογραφίας: xiakoslaos.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ