Τρίτη 23.04.2024

ΑΣΕΠ: 4 διαγωνισμοί για 1.302 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο έως το Πάσχα

Πολυ-προκήρυξη για 131 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων ετοιμάζει το ΑΣΕΠ. Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Αναλυτικά, οι 131 μόνιμες προσλήψεις κατανέμονται ως εξής: Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (υπουργείο Ανάπτυξης), στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Ανεξάρτητη Αρχή), στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) (υπουργείο Οικονομικών), στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (υπουργείο Δικαιοσύνης), στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής δύναται να λάβουν μέρος υποψήφιοι από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.

54 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Στην πρόσληψη 54 νέων υπαλλήλων θα προχωρήσει η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με σχέδιο προκήρυξης που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Ο νέος διαγωνισμός αφορούσε αρχικά την πρόσληψη 14 νέων υπαλλήλων, ωστόσο, μετά από επικοινωνία του φορέα με την Ανεξάρτητη Αρχή, ο αριθμός των αιτημάτων αυξήθηκε στους 54. Η προκήρυξη αφορά άτομα Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κεντρική υπηρεσία της Τραπέζης της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προκήρυξη είναι σε στάδιο προετοιμασίας και η Ανεξάρτητη Αρχή αναμένει το τελικό ΟΚ προκειμένου να προχωρήσει τις διαδικασίες. Θα ζητηθεί μόνιμο προσωπικό κυρίως των ειδικοτήτων: Διοικητικοί, Οδηγοί και Πτυχιούχοι Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν: α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας σε ισχύ. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.

7 οδηγοί στην ΕΥΑΘ

Η Εταιρία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση έως 70 ετών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας 127 – Τ.Κ. 54635 Θεσσαλονίκη, έως και Δευτέρα 1η Απριλίου 2024.

5 θέσεις στον Δήμο Νέστου

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και Ατόμων με Αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, και συγκεκριμένα τους εξής: 4 ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Αιτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέστου, Τ.Κ. 64200 Χρυσούπολη (τηλ. επικοινωνίας: 2591350147-148).

ΑΣΕΠ

Τον Απρίλιο οι αιτήσεις για 817 μόνιμους στα νοσοκομεία

Με 817 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθούν τα νοσοκομεία μέσα στους επόμενους μήνες. Ο εν λόγω διαγωνισμός που βρίσκεται στα γραφεία του ΑΣΕΠ αφορά αποκλειστικά απόφοιτους ΠΕ και ΤΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη θα είναι έτοιμη για το Εθνικό Τυπογραφείο στις αρχές Απριλίου. Οι θέσεις για τους ΠΕ και ΤΕ είναι: ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΠΕ Διαιτολογίας, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Φυσικών- Ακτινοφυσικών, ΠΕ Χημικών- Βιοχημικών, ΠΕ Ψυχολογίας, ΤΕ Διατροφής-Διαιτολογίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών. Σημειώνεται ότι και στην εν λόγω προκήρυξη θα μοριοδοτείται η ειδική εμπειρία των υποψηφίων, καθώς στόχος του υπουργείου είναι να δοθεί προτεραιότητα σε όσους υπηρέτησαν στα νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας της Covid-19. Αποτελεί εξάλλου δέσμευση της κυβέρνησης, ήδη από το 2020 και το 2021, η μονιμοποίηση όσων στήριξαν το ΕΣΥ. Για τις θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο με σειρά προτεραιότητας, κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας με βάση τα εξής κριτήρια: τίτλος σπουδών, ανεργία, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.

300 νέες προσλήψεις στις Δασικές Υπηρεσίες

Με 300 νέα στελέχη θα ενισχυθούν οι Δασικές Υπηρεσίες, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 300 μόνιμων υπαλλήλων Δασολόγων- Δασοπόνων. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 20 άτομα για την Κεντρική Υπηρεσία και 280 για τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες. Για τις εν λόγω θέσεις είχαν ήδη γίνει οι πρώτες απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ύπαρξη και εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε εργασίες όπως: ολοκλήρωση της αναμόρφωσης και ανάρτησης των δασικών χαρτών, σύνταξη αντιπυρικών σχεδίων σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου για το σύνολο της χώρας (103 υπηρεσίες), διαχείριση όλων των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας αειφορικά, σύγχρονα και παραγωγικά, μέσω και της θεσμοθέτησης νέων τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαχειριστικών μελετών δασικών οικοσυστημάτων, μελέτη και εκτέλεση ορεινών υδρονομικών έργων, με σκοπό την αποφυγή των έντονων πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και μελέτη και εκτέλεση έργων και εργασιών βελτίωσης ορεινών βοσκοτόπων μέσω των έργων και εργασιών των προτεινόμενων έργων υποδομής στις βοσκήσιμες γαίες από τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.

4 στην Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας

Η Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, και συγκεκριμένα τους εξής: 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής (software ή hardware), 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 1 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Αιτήσεις στη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200, Ι.Π. Μεσολογγίου (τηλ. επικοινωνίας: 2631361215).

16 στη ΔΕΥΑ Φαιστού

Η ΔΕΥΑ Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δεκαέξι (16) υπαλλήλων-εργατών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες. Θα προσληφθούν: 3 ΔΕ Υδραυλικών, 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΤΕ Λογιστικού, 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής (software ή hardware), 2 ΥΕ Εργατών Υδρευσης-Αποχέτευσης, 2 ΥΕ Εργατών Προσωπικού Βιολογικού Καθαρισμού και 1 ΔΕ Οδηγών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ – ΜΟΙΡΕΣ, 28ης Οκτωβρίου 35, Τ.Κ. 70400 (τηλ. επικοινωνίας: 28920-29444).

Πηγή: E.T.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ