Τετάρτη 29.06.2022

Ανακοίνωση Έγκρισης Μελέτης «Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, Π.Ε. Χίου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

Ο Δήμος Χίου ως αρχή σχεδιασμού της μελέτης «Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, Π.Ε. Χίου» και σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006):

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Με την με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/30091/2014 (ΑΔΑ: 6Ι3Ρ4653Π8-ΠΟ9) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ ενημερώνουμε για την Περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, Π.Ε. Χίου, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Το κείμενο και οι χάρτες της εγκεκριμένης Σ.Μ.Π.Ε. βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Χίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ