Δευτέρα 06.12.2021

Λήψη ατομικών ειδοποιήσεων ηλεκτρονικά για την ενημέρωση για υπηρεσίες και οφειλές μέσω γραπτών μηνυμάτων, e-mail ή και SMS.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με το Δήμο Χίου, ενημερώνουμε ότι οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν ατομικές ειδοποιήσεις από το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ  ηλεκτρονικά και να ενημερώνονται για υπηρεσίες και οφειλές μέσω γραπτών μηνυμάτων, e-mail ή και SMS.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, απαιτείται να συμπληρωθεί  Έντυπο Δήλωσης Αποστολής Ατομικής Ειδοποίησης.

Το έντυπο βρίσκεται στην ακόλουθη  διεύθυνση Δήμος Χίου – Έσοδα (chios.gov.gr) ή εναλλακτικά σε φυσική μορφή στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, στα ΚΕΠ, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου και στα Τμήματα Εσόδων και Ταμείου.

Η υποβολή του εντύπου μπορεί να γίνει:

Α) Με την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στην διεύθυνση tameio@chios.gov.gr , όπου θα αποσταλεί συνημμένα το Έντυπο Δήλωσης Αποστολής Ατομικής Ειδοποίησης υπογεγραμμένο.

Β) Στα αρμόδια τμήματα Ταμείου και Εσόδων:

  1. Δια ζώσης κατά τις εργάσιμες ώρες, 08:00 έως 14:00

Γ) Δια ζώσης στα προαναφερθέντα γραφεία, από τα οποία παρέλαβαν σε φυσική μορφή το έντυπο.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (email) και χρήση SMS για ενημέρωση των υποχρέων

1 Ονοματεπώνυμο υπόχρεου  
2 Όνομα Πατρός  
3 Όνομα Μητρός  
4 Ηλεκτρονική δ/νση (email)  
5 Αρ. κινητού τηλεφώνου  
6 ΑΦΜ καταναλωτή  

 

Ο υπογράφων με τα ανωτέρω στοιχεία δηλώνω ότι επιθυμώ να λαμβάνω ατομικές ειδοποιήσεις από το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ μόνο ηλεκτρονικά με e-mail και sms.

Να ενημερώνομαι μέσω γραπτών μηνυμάτων με e-mail ή και SMS για υπηρεσίες και οφειλές.

 

Ημερομηνία     …../…../2021

Ο-Η Δηλ ……………

(Υπογραφή)

 

 

Σημ.

Ο ΔΗΜΟΣ εφαρμόζει τον κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σας ενημερώνει με το παρόν μήνυμα, πως τα στοιχεία σας δε θα διατεθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν για αποκλειστική χρήση στην υπηρεσία μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ